Efektywna metoda przewiertów sterowanych

Prace związane z budową rurociągów podziemnych do momentu wprowadzenia technologii przewiertów sterowanych wymagały wykonania kosztownych wykopów ingerujących w środowisko i zaburzających funkcjonowanie społeczne szczególnie jeśli prace były wykonywane na terenach zamieszkałych. Przewierty sterowane odmieniły oblicze tego rodzaju prac inżynieryjnych, które odbywać się mogą bezwykopowo.

Bezinwazyjne przewierty horyzontalne

przewierty hdd pod autostradąMożliwość budowy w gruncie rurociągów metodą bezwykopową było przełomem w wykonywaniu tego rodzaju prac inżynieryjnych. Okazało się bowiem, że można swobodnie wykonać np. przewierty hdd pod autostradą i ułożyć rurociąg dowolnego przeznaczenia. Tak więc z całą pewnością jest to rozwiązanie przełomowe dające szansę na wykonywania prac bez ingerencji w zbudowane ciągi komunikacyjne, tereny zielone i inne elementy infrastruktury. Przy wykorzystaniu tej technologii powstają powstają podziemne linie wodociągowe, ciepłownicze, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne i inne. Przewiertów horyzontalnych używa się gdy zachodzi potrzeba wykonania drenażu gruntu, odwodnienia czy odgazowania podziemnych ośrodków, zabezpieczenia skarp czy składowisk odpadów. Metoda przewiertów sterowanych oparta jest na sondzie pracującej na zasadach radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej sterującej ruchami głowicy wiercącej. Prace inżynieryjne prowadzone tą metodą przebiegają w kilku podstawowych etapach, z których pierwszym jest tzw. przewiert pilotażowy. Polega on na wprowadzeniu pod pewnym kątem do gruntu głowicy wiercącej z płytką sterującą umieszczonej na żerdziach i wykonaniu parabolicznego przewiertu wyznaczającego przebieg przyszłego rurociągu. następnym etapem jest rozwiercanie przewiertu pilotażowego do średnicy określonej w projekcie. Prace te są prowadzone za pomocą rozwiertaków o różnych średnicach. Etapem końcowym jest wprowadzenie rurociągu do gruntu podczas ostatniego rozwiercania. Do głowicy zostaje zamocowany tzw. krętlik, do którego z kolei podczepia się rury lub okablowanie. Krętlik zapobiega kręceniu się elementów wprowadzanych do gruntu.

Technologia przewiertów sterowanych wymaga jeszcze jednego ważnego elementu. Jest nim płuczka bentonitowa, bez której wykonanie prac nie byłoby możliwe. Podawanie jej do gruntu chłodzi głowicę wiercącą, zmniejsza tarcie, wypłukuje rozwiercony grunt oraz wzmacnia ściany przewiertu. Jest to metoda dzięki której można wykonać rurociągi ponad dwustumetrowe(najdłuższy w Polsce ma ponad 500 m długości) o znacznych średnicach sięgających 1200 mm